Với tỷ lệ 448/456 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 92,75%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã chính thức được Quốc hội thông qua.

Trong đó, một cơ chế mới, rất quan trọng được thông qua là chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Cụ thể, Luật PPP quy định cơ chế chia sẻ tăng (doanh thu tăng trên 125%), giảm (doanh thu giảm dưới 75%) doanh thu để giảm thiểu rủi ro cho dự án PPP, đặc biệt các rủi ro do những thay đổi từ phía Nhà nước.

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi đại biểu bấm nút, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua đã được nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý theo hướng thu hẹp lĩnh vực, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực quan trọng, thiết yếu và đã có thực tiễn triển khai trong 20 năm qua.

Đặc biệt, sau nhiều lần nâng lên đặt xuống dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp này quy định biên độ tăng, giảm doanh thu ở mức 25% (tương ứng với mức tăng doanh thu từ 125% trở lên và mức giảm doanh thu từ 75% trở xuống).

Theo đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế cho biết, từ kinh nghiệm một số nước và thực tiễn triển khai một số dự án BOT giao thông, dự thảo Luật quy định: khi doanh thu thực tế chỉ đạt 75% doanh thu trong phương án tài chính trở xuống, với các dự án đủ điều kiện, Nhà nước bắt đầu xem xét, tính toán việc chia sẻ phần giảm doanh thu; khi doanh thu thực tế đạt từ 125% doanh thu trong phương án tài chính trở lên, Nhà nước bắt đầu xem xét, yêu cầu nhà đầu tư chia sẻ phần tăng doanh thu.

“Không phải trong mọi trường hợp đều được áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, trong đó có điều kiện xác định việc giảm doanh thu phải do lỗi từ phía Nhà nước, cụ thể do quy hoạch, chính sách, pháp luật thay đổi”, Chủ nhiệm Thanh cũng nhấn mạnh.

Cụ thể, khi doanh thu giảm mà không phải do các nguyên nhân này thì không được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu sẽ được xem xét trên cơ sở kiểm soát doanh thu hàng năm và việc chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu được áp dụng sau khi được Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần tăng, giảm doanh thu.

Luật cũng áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu với tất cả các dự án PPP khi đáp ứng các điều kiện quy định, không phân biệt dự án do cơ quan có thẩm quyền lập hay dự án do nhà đầu tư đề xuất; không phân biệt dự án có sử dụng hay không sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Biểu quyết riêng về điều này có 436/455 đại biểu đồng ý, 6 vị không tán thành và 13 vị không biểu quyết.

Về quy mô, dự thảo luật quy định những dự án PPP đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo thì có tổng mức đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng còn tại các địa bàn, lĩnh vực khác có tổng mức đầu tư tối thiểu là 200 tỷ đồng.

Liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bỏ khoản 3 Điều 18 quy định khi tổng mức đầu tư tăng từ 30% trở lên thì người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền cao hơn xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện điều chỉnh.

Với quy định lựa chọn nhà đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khằng định: “Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà đầu tư áp dụng cho tất cả các dự án PPP. 3 hình thức khác trong lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt chỉ được thực hiện trong một số trường hợp và có điều kiện cụ thể như có không quá 3 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ mới, dự án cần bảo đảm về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng”.

Thy Hằng