Với kết quả cụ thể: Có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,30% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96,10% tổng số đại biểu) thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lương Tam Quang. Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Lương Tam Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. 

* Tại phiên họp, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với đồng chí Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: Có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,43% tổng số đại biểu), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 93,43% tổng số đại biểu). Như vậy, đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

* Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17-10-1965. Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Lương Tam Quang là Cử nhân Luật, An ninh; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Anh Phương