Thương Hiệu Ngày Nay > KINH TẾ > Chuyển động doanh nghiệp > Hơn 163 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 9

Hơn 163 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 9

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2022 đạt 163,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9, cả nước có 11.466 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 136 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 61,9 nghìn lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,9 tỷ đồng. Trong tháng, cả nước còn có 5.118 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 758,1 nghìn lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 11,3 tỷ đồng.

Nếu tính cả 2.635,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38,7 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3.908,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 50,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 163,3 nghìn doanh nghiệp. Bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

dn120721-1662262474838754807444

Hơn 163 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 9.

Theo khu vực kinh tế, 9 tháng năm nay có 1.543 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; 27,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng; 83,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê,  trong tháng 9, có 2.935 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; có 4.187 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; có 1.516 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 62,5 nghìn doanh nghiệp; 36,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 13,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân một tháng có 12,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Minh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *