Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng hợp khái quát lại cả một quá trình của cách mạng Việt Nam, đi lên từ cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội (CNXH) mấy chục năm qua. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới tại Đại hội VI năm 1986.

Tại sao chúng ta đi theo con đường CNXH?

VU-VINH-PHU-1

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, đảng viên lão thành cách mạng, 53 năm tuổi Đảng.

Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định, con đường đi lên CNXH của Việt Nam là tất yếu và không có con đường nào khác.

Bởi vì CNXH mang lại những giá trị tốt đẹp cho đất nước và nhân dân. Một xã hội tất cả vì con người, phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ và sự phát triển của nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đảm bảo môi trường sống tốt đẹp cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Một hệ thống chính trị, một đảng cầm quyền thực sự thì quyền lực thuộc về nhân dân, vì nhân phục vụ. Như khẩu hiệu tại Đại hội Đảng lần thứ XIII: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đây là lý do tại sao chúng ta lại chọn đi theo con đường CNXH.

Những đặc trưng lớn tôi vừa nêu là những định hướng quan trọng xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng xã hội, quan hệ đối nội, đối ngoại của đất nước, phát triển xã hội bền vững… đều theo định hướng này.

Rõ ràng, chúng ta đã nhận thức được trong mấy chục năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới hơn 30 năm qua thì con đường đi lên CNXH là hết sức đúng đắn. Tức là kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, công bằng xã hội dần được thiết lập, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một tính chất ưu việt mà chỉ có xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mới có.

Kinh tế thị trường ở Việt Nam khác hẳn mô hình kinh tế thị trường khác. Vì chúng ta định hướng kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, chứ không phải kinh tế thị trường thuần túy.

Bạn bè quốc tế cũng như nhân dân trong nước, cán bộ đảng viên đều đánh giá con đường đi của đảng chúng ta dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tưởng Hồ Chí Minh là hết sức đúng đắn và tại Đại hội đảng lần thứ XIII tiếp tục khẳng định như vậy.

Điều này đã tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân, cán bộ đảng viên. Đảng ta bây giờ rất lớn mạnh, từ những đảng viên ban đầu khi thành lập đảng, ngày nay đã có hàng triệu đảng viên. Đó là một lực lượng to lớn, nòng cốt cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao. Từ một nước kém phát triển, hiện nay chúng ta đã là nước có thu nhập trung bình khá, với thu nhập bình quân gần 3.000 USD/người/năm. Xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ, đầu tư… đều phát triển.

Trong những năm qua, chúng ta đã vượt qua những thử thách to lớn  là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Đơn cử, như thời gian chống dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua, thiên tai, địch họa, địa chính trị biến động… nhưng chúng ta vẫn kiên định con đường độc lập, tự chủ, làm bạn với tất cả các nước, chúng ta đã hội nhập sâu rộng với 15 FTA đã được ký kết và đang thực hiện rất thành công góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, hình ảnh và tiếng nói của Việt Nam luôn nổi bật và uy tín trên các diễn đàn quốc tế, như tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, tổ chức Hòa bình thế giới, chúng ta đã có lực lượng quân đội tham gia gìn giữ hòa bình ở châu Phi…

Về đối ngoại, tất cả các mối quan hệ từ song phương đến đa phương giữa Việt Nam và các nước ngày càng phát triển và đi vào chất lượng, uy tín của Đảng và Nhà nước ta  ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

VIE.T-NAM

Việt Nam là một tấm gương sáng trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới về phát triển kinh tế.

Con đường đi tới là như thế nào?

Chúng ta đã xác định, từ nay đến năm 2045 sẽ trở thành một nước phát triển thu nhập cao, GDP bình quân đầu người 12.535 USD. Đây là định hướng đúng đắn và từ mục tiêu đó sẽ đề ra những mục tiêu trung hạn, dài hạn cho sự phát triển, cho cơ sở hạ tầng, xây dựng chế kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán cho đảng và cho đất nước.

Một vấn đề có yếu tố sống còn của đảng là tiếp tục chỉnh đốn và xây dựng đảng. Trong một bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề chỉnh đốn xây dựng đảng có nêu rõ, chúng ta kiên quyết xây dựng đảng vững mạnh, xử lý và đưa ra khỏi đảng những cá nhân vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng, không xứng đáng là đảng viên của đảng.

Đồng thời, đảng đã bồi dưỡng, rèn luyện, giáo dục đội ngũ đảng viên gương mẫu, có đạo đức tốt, luôn xứng đáng là: “Người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân” như Bác Hồ đã dạy.

Việt Nam là một tấm gương sáng trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới về sự phát triển kinh tế mà bạn bè đều khâm phục. Đây là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong mấy chục năm qua.

Đây là những suy nghĩ của tôi – một đảng viên đã đi theo đảng gần 60 năm qua. Là một đảng viên đã tham gia chiến đấu và công tác ở chiến trường sau đó về làm kinh tế đã nhận thức về vai trò lãnh đạo của đảng. Với nhiệm vụ là một đảng viên thì phải tham gia đóng góp vào sự nghiệp chung của đảng, của đất nước.

Chuyên gia kinh tế